O nás


coocka.cz DMCA (Copyright) CZ :
coocka.cz prohlašuje, že se žádné z videí nenachází na našich serverech a nebylo nikým z nás nikam nahráno. coocka.cz pouze odkazuje na již existující videa napříč internetem, která jsou volně dostupná kdykoliv, kdekoliv a pro kohokoliv. Nemůžeme nést žádnou odpovědnost za obsah celého internetu, stejně jako ji nenese Google.com nebo Seznam.cz. V případě, že chcete některé z videí odstranit, nebo k němu vlastníte autorská práva, obraťte se na správce serveru zdroje videa. V případě, že této informaci nerozumíte, obraťte se se svým dotazem například na Českou pirátskou stranu. Embedování videí z jiných webů nemůže být, dle rozhodnutí Evropského soudního dvora, případ C-348/13, klasifikováno jako zpřístupňování obsahu veřejnosti, dle článku 3.1 Směrnice 2001/29 / ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva.
Oznámení nelegálního obsahu na stránkach coocka.cz má právo, nikoli však odpovědnost, monitorovat nebo odstraňovat obsah Webstránky, který je poskytován ostatními. Ačkoli některé komunity a jiné oblasti mohou být monitorovány z důvodu relevanci, nemáme povinnost kontrolovat jakýkoliv obsah, a nejsme zodpovědní za umístění takového obsahu. Vyhrazujeme si právo odmítnout umístění, upravovat poskytnutý obsah, a odstraňovat obsah z jakéhokoli důvodu.


DMCA:
Podání oznámení podle zákona DMCA odebrání obsahu chráněného autorskými právy, pro držitele autorských práv coocka.cz respektuje duševní vlastnictví ostatních. Pokud se domníváte, že vaše dílo chráněno autorskými právy bylo zkopírováno a je přístupné na webové stránce způsobem, který představuje porušení autorských práv, nahlaste nám údajné porušení autorských práv. Pokud se obrátíte na nás, poskytněte pověření autorská práva coocka.cz následující informace:


Úplný popis díla chráněného autorskými právy nebo jiného duševního vlastnictví, kterého se podle vašeho tvrzení porušení týká.
Elektronický nebo fyzický podpis osoby pověřené jednat jménem vlastníka autorských práv nebo jiného duševního vlastnictví.
Popis kde na této Webové stránce se nachází materiál, kterého se podle vašeho tvrzení porušení týká.
Vaše jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu
Vaše prohlášení, že se v dobré víře domníváte, že sporné používání není autorizované vlastníkem autorských práv, jeho agentem, zda zákonem. Vyhlášení podepsané vámi, učiněno s vědomím Trestnost za křivopřísežnictví, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné, a že jste vlastníkem autorských práv nebo duševního vlastnictví, nebo jste pověřený jednat jménem vlastníka autorských práv nebo duševního vlastnictví.Tyto údaje zasílejte na e-mail: onlinefilmy.xyz(at)gmail.com


Odkazy na webové stránky a služby třetích stran


Ve snaze poskytnout vám vyčerpávající a užitečné zdroje může tato webová stránka obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které nepodléhají kontrole coocka.cz. coocka.cz nenese odpovědnost za obsah či produkty nabízené jakoukoli odkazovanou stránkou či jakýmkoliv odkazem nacházejícím se na odkazované stránce, zda za jakékoli změny či aktualizace na těchto stránkách. coocka.cz poskytuje tyto odkazy pouze jako benefit pro vás, a zahrnutí jakéhokoli odkazu nenaznačuje, že coocka.cz podporuje, garantuje zda přijímá jakoukoli odpovědnost za obsah či produkty na takové stránce třetí strany. V souvislosti s vaším používáním této Webové stránky můžete být upozorňováni na služby, produkty, nabídky a reklamní akce poskytované třetími stranami, ne coocka.cz. Pokud se rozhodnete používat služby nebo produkty třetích stran, zodpovídáte za přečtení a porozumění podmínkám vztahujícím se k jakékoli službě nebo produktu třetí strany. Souhlasíte, že třetí strana, ne coocka.cz, je zodpovědná za výkonnost služeb nebo produktů třetí strany.